Czerwiec 13th, 2016Author: admin

Farmakoterapia jutra będzie przyspieszać proces uzupełniania niedoboru mineralnych składników krwi nie tylko pojedynczymi lub kompleksowymi, sztucznie sporządzanymi le­kami, lecz i przetworami soli kopalnej, zwłasz­cza ze złóż o większej zawartości wymaganych dla zdrowia biopierwiastków. Postęp wiedzy w dziedzinie patogenezy miaż­dżycy oraz zawałów serca i wylewów krwi do mózgu pozwala już dziś przewidywać, że wskaźniki śmiertelności z powodu tych chorób zaczną się obniżać, jeżeli na sposobie odżywia­nia się ludzi przestanie dominować wspomniana już fascynacja bielą. Nastąpi obniżenie zabu­rzeń myślenia, powstaną lepsze stosunki mię­dzyludzkie, gdyż zmniejszą się chorobotwórcze stresy. Sprzyjałaby temu również ustawa o   ochronie zdrowia psychicznego, przewidująca karanie sprawców uszkodzenia psychicznego, tak jak karze się winnych spowodowania urazu fizycznego.

Czerwiec 13th, 2016Author: admin

Wybrnięcie w przyszłości z impasu, w jakim ugrzęźliśmy dziś na skutek niepowodzeń w zwalczaniu zagrożenia chorobami cywilizacyj­nymi, zapowiadać powinny dwa zjawiska: za­równo koniec encyklopedyzmu, jak i koniec specjalizacji jako celu podstawowej fazy kształ­cenia. Integracja prac zespołów uczonych róż­nych specjalności w konkretnym celu, tj. dla ekologicznej profilaktyki chorób, już się roz­poczęła, a jej usprawnienie wymagać będzie nowych form pracy administracji.Medycyna odczuwa potrzebę utworzenia no­wej specjalności — lekarza środowiska. Jego głównym celem i zadaniem będzie troska uzyskanie prawidłowego składu substancji organicznych i mineralnych tworzących ludzkie ciało. Osiągniemy to pośrednio — poprzez wodę pożywienie — gdy zdołamy przywrócić do normy skład gleby, nawożąc ją w sposób selek­tywny, tj. uzupełniając o te składniki, których niedobór powstał z powodu niewłaściwej upra­wy, zanieczyszczania gleby związkami uchodzą­cymi wraz z dymami fabrycznymi lub ściekami przemysłowymi.

Czerwiec 13th, 2016Author: admin

Wyma­ga to troski o zdrowe pożywienie dla matki w ciąży i dla noworodka, likwidacji czynników teratogennych i onkogennych: wymaga to tro­ski o zdrowie ojca i matki w chwili poczęcia; wymaga również troski o zdrowe środowisko biofizyczne i psychospołeczne kobiety ciężar­nej; dziecko miało dom rodzinny i światłych rodziców, wpajających mu zasady zdrowia somatycznego i psychicznego własnej społecz­ności i społeczności międzynarodowej;umysł dojrzewającego człowieka był na­sycany wartościami etycznymi, które wskazy­wałyby drogę, jak chronić swoje zdrowie przez troskę o zdrowie innych i przez troskę o zdro­wie Społeczności świata. W tym celu musi być spełniony podstawowy warunek — prawidłowa struktura biochemiczna mózgu, co osiągnąć można byłoby m.in. przez prawidłowe odżywia­nie, zwłaszcza ciężarnych kobiet i dorastającej młodzieży;w okresie dojrzałości człowiek wzbogacał wiedzę przejętą od poprzednich pokoleń, tak by służyła wyłącznie temu, co określamy jako , dobre;u schyłku życia otrzymał od młodszych ] taki zakres spolegliwej opieki, który czyni za­dość godności człowieka; okres jego starczego niedołęstwa i czas odejścia był także godny człowieka.

Czerwiec 13th, 2016Author: admin

Skoro przekonujemy się, że posiadanie nawet wysokich kont bankowych nie daje ich posia­daczom pełni zadowolenia, nie chroni przed zawałami i nowotworami, natomiast wpędza w nerwice, warto zastanowić się, czy w poszuki­waniu dróg do zdrowia nie należy przesta­wić swych dążeń z pozycji „mieć” na pozy­cję »być by doskonalić się intelektualniePrzyjmując założenie, że za „zdrowie wszy­stkich odpowiedzialni jesteśmy wszyscy”, po­winniśmy niezależnie od wykonywanego zawo­du rewolucyjnie przyspieszać w naszych działa­niach dążenie do zdrowego rozwoju istoty ludz­kiej już od chwili jej poczęcia. Postępowanie takie jest niezbędne, aby: nowo narodzony człowiek wolny był w swym dojrzałym i aktywnym życiu od anomalii fizycznych, psychicznych i społecznych.

Czerwiec 13th, 2016Author: admin

Kto ma być dopuszczony do kontroli przebiegu zmian zachodzących w środowisku?Rozpatrzmy życie ludzkie od chwili narodzin aż do śmierci, a dojrzymy, że jego dynamika jest inna niż w epoce przed rewolucjami prze­mysłowymi. Dzieje się tak dlatego, że zmiany zachodzące w biosferze są wyzwalane przeź człowieka z szybkością dotąd nigdy nie spoty­kaną, przy czym nasilają się one w miarę wzbo­gacania ludzkości w coraz doskoii;,. ny i urządzenia techniczne.Doświadczenie życia codziennego dowodzi, że mimo ogromnego postępu cywilizacyjnego, który przyjął formy rewolucji naukowo-techmcznej, nasz psychiczny dobrostan nie wyraża się poczuciem pełni zadowolenia. Choć ułatwi­liśmy sobie życie dzięki instrumentarium, jakim nas obdarzyła cywilizacja, choć nie cier­pimy ani z głodu, ani z zimna w takiej mierze, jak nasi dalecy przodkowie, to brak poczucia szczęścia jest nadal zjawiskiem bardzo rozpo­wszechnionym.

Czerwiec 13th, 2016Author: admin

Rola „medycyny jutra” polegałaby tedy na zespoleniu działań ludzkich skoncentrowanych na kulturze, czyli socjosfery, z technosferą — światem maszyn, w celu ochrony biosfery i jej części składowej ludzi przed uszkodzeniem, a więc przed chorobą. Manipulowanie czynnikami środowis­kowymi pozwalającymi zachować zdrowie do­konuje się w psychosferze, a więc w kręgu myślenia i działania człowieka. Taka koncepcja polityki zdrowia społecznego jest związana z postępem społecznym, rozumiana poprawa jakości życia wszystkich ludzi na świecie. W osiąganiu owej poprawy szczególnie duże znaczenie ma ład społeczny, uwarunkowany stopniem zgodności ich dążeń. Kryteria postępu społecznego wypływają z na­szych wyobrażeń o równości i sprawiedliwości.

Warto przeczytać
Słowa kluczowe
Owoce i warzywa zaopatrzenie sklepów
Polecane
    T7EdSaT