DYNAMIKA OSIĄGNIĘĆ

Postęp stanowią według mnie takie formy rozwoju społecznego, które sprzyjają dosko­naleniu subiektywnego poczucia zdrowia, a więc sprawności psychofizycznej i społecznej, oraz unikaniu choroby. Nie potrafimy jeszcze ująć postępu w ścisłe parametry. Kryteria orzekające o dynamice osiągania subiektywnego poczucia sprawności psychicznej — atrybutu zdrowia, są funkcją systemu wartości, którym posługujemy się w danej epoce historycznej. Są zatem zrelatywizowane nie tylko w sto­sunku do epoki i panujących w niej wyobrażeń oraz poglądów naukowych, lecz również w sto­sunku do dążeń różnych sił społecznych. Politykę zdrowia społecznego wyobrażam sobie jako dyscyplinę in statu nascendi, głę­boko osadzoną w problematyce nauk humani­stycznych — filozofii, etyki, pedagogiki, nauk polityczno-ekonomicznych i społecznych, a tak­że biologicznych i ścisłych.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: