OGNIWA WIĄŻĄCE

Ogniwa­mi wiążącymi biosferę z człowiekiem są powie­trze, woda, gleba i nasz pokarm, toteż czyn­nikiem decydującym o ograniczeniu dynamiki chorób niszczących dziś ludzkość jest zdrowy, a więc prawidłowy skład gleby i wody, a tym samym zdrowy świat roślin i zwierząt – ogniw pokarmowego łańcucha człowieka.Prawidłowy rozwój wszystkich elementów biosfery zależy zarówno od hydrogeochemicznego i bio­logicznego składu naturalnego środowiska, jak i od spogałgjw ingerencji człowieka w to środo­wisko. pzłowiek bowiem wprowadza w biosfe­rę wraŁ z dymami z kominów i ściekami z fa­bryk zanieczyszczenia w postaci obcych dla organizmów związków chemicznych; one to wywierają szkodliwy wpływ na zdrowie, wyzwa­lając rozliczne choroby cywilizacyjne zarówno i natury somatycznej, jak i psychicznej.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: