SENS POJĘCIA ZDROWIA

Sens pojęcia zdrowia zmienia się w społe­czeństwie w konkretnych sytuacjach. W epoce rewolucji przemysłowych, a więc eksplozywne- go rozwoju maszyn, rozpatrywano zdrowie ludzkie jako biologiczną sprawność mechaniz­mu. W epoce, w którą wkroczyliśmy, w epoce rewolucji naukowo-technicznej i humanistycz­nej skoncentrowanych na celu, jakim jest czło­wiek, zdrowie rozpatrujemy w aspekcie norm społecznych, określających zachowanie ludzi w danym społeczeństwie we wszystkich dzie­dzinach jego życia. Zdrowie przeto rozpatruje­my w obrębie układu zorganizowanego, który cybernetycy nazywają normotypem cywiliza­cyjnym, a co należy rozumieć jako kulturę społeczną. System sterowania w poszczegól­nych społeczeństwach zależny jest od ich normotypu cywilizacyjnego.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: