WAŻNE ODKRYCIE

Przewodniczący Światowego Towarzystwa Badań nad Niedoborem Magnezu, J. Durlach z Paryża, przedstawił wyniki badań nad wpły­wem niedoboru magnezu na ośrodkowy i ob­wodowy układ nerwowy człowieka. Stwierdził, że zasadniczym objawem jest wzmożona pobu­dliwość nerwowo-mięśniowa, a następnie za­burzenia metabolizmu cukru, miażdżyca, skłon­ność do zakrzepów i reakcje alergiczne. Za­uważył też dodatnią zależność między pozio­mem jonów magnezu w osoczu a wynikami testów określających sprawność psychofi­zyczną. Szczególnie ważne jest odkrycie, że u alkoho­lików poziom magnezu jest znacznie obniżony. Niedobór magnezu z kolei (wyzwalany nie tylko chronicznym alkoholizmem, ale i dietą ubogą w magnez) sprzyja zatruciu ołowiem.Z innych biopierwiastków wywierających decydujący wpływ na czynność mózgu znano już wcześniej jod, którego niedobór w środo­wiskach zewnętrznym i wewnętrznym czło­wieka ma wpływ na powstawanie chorób tarczycy przejawiających się też różnorakimi za­burzeniami psychicznymi.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: